Fontein Tuinen voor ontwerp, aanleg en onderhoud van uw ideale tuin!

We combineren uw wensen met onze vakkundige adviezen en creatieve ideeën.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Fontein Tuinen

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Fontein Tuinen: Fontein Tuinen gevestigd aan de Oude Deventerweg 10b te (7448
RL) Haarle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68171838;
Klant: degene met wie Fontein Tuinen een overeenkomst van opdracht heeft
gesloten, alsmede degene aan wie Fontein Tuinen een offerte heeft uitgebracht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Fontein Tuinen en Klant tot stand
komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Fontein Tuinen en Klant en zijn van toepassing op alle
overeenkomsten en andere rechtshandelingen die door Fontein Tuinen met
Klant zullen worden gesloten.
2. 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig,
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant zijn niet van
toepassing, tenzij Fontein Tuinen dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft
aanvaard.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Klant en Fontein Tuinen zullen dan in
overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen met
nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de
uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,
dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomsten
1. Alle offertes van Fontein Tuinen zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders
in de offerte wordt vermeld.
2. Een samengestelde offerte verplicht Fontein Tuinen niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in
de offerte opgegeven prijs.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze
gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is
Fontein Tuinen gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of
levertermijnen aan te passen.
4. Indien de aanvaarding door Klant (ook op kennelijk ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Fontein Tuinen daaraan
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Fontein Tuinen anders aangeeft.
5. De inhoud van alle informatie/documenten behorende bij de offerte, zoals
getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van
kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures,
promotiemateriaal en/of op de website van Fontein Tuinen is zo nauwkeurig
mogelijk, doch is niet bindend.

Artikel 4: Prijzen en tarieven
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs
overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs
worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie).
De prijs wordt dan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Fontein
Tuinen en de daarbij gemaakte kosten.
2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (en andere heffingen door de
overheid) en gebaseerd op de wisselkoersen, heffingen en belastingen
geldend op de datum waarop Fontein Tuinen de offerte aan Klant heeft
toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en
tarieven gelden voor de in de offerte genoemde overeenkomst conform de
opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
3. Fontein Tuinen is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in
wisselkoersen, heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan Klant in
rekening te brengen, in aanvulling op de in de overeenkomst vermelde prijs
of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen
waarvan ten tijde van het opmaken van de offerte niet voorzienbaar was dat
deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd zouden zijn.
4. Fontein Tuinen is naast het gestelde in lid 3 van dit artikel ook bevoegd
andere prijswijzigingen door te voeren. Klant heeft na kennisgeving van deze
aanpassing van de prijzen, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien
de aanpassing van de bedongen prijs meer dan 10% van de oorspronkelijke
prijs betreft en de aanpassing door Fontein Tuinen plaatsvindt binnen drie (3)
maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Klant dient
schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een
aanpassing van de prijs. Indien Klant de overeenkomst niet binnen één (1)
week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft
ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door Fontein Tuinen
meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt. Een
dergelijke ontbinding, die binnen 1 week na kennisgeving van de
prijsverhoging door de afnemer dient te worden ingeroepen, geeft geen recht
op schadevergoeding.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand kunnen de door
Klant verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden
gebracht.
6. Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven of die de
uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer
extra in rekening gebracht.
7. Indien sprake is van een duurovereenkomst geldt bij een overeenkomst voor
onbepaalde tijd een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. Een
overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds niet opzegbaar, tenzij
voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Opzegging dient steeds
schriftelijk te geschieden via een aangetekende brief.
8. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor
nabestellingen.

Artikel 5: Verplichtingen van de klant
1. Klant is gehouden Fontein Tuinen tijdig alle informatie te verstrekken, welke
Fontein Tuinen voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig
heeft of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
Fontein Tuinen verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig
is. Fontein Tuinen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die
veroorzaakt wordt doordat Fontein Tuinen is uitgegaan van door Klant
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Klant dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten
werkzaamheden, welke niet tot de met Fontein Tuinen overeengekomen
werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
4. Klant zorgt ervoor dat Fontein Tuinen tijdig over alle goederen beschikt
waarvan in de overeenkomst duidelijk is bepaald dat die door of namens
Klant ter beschikking zullen worden gesteld. Klant is verantwoordelijk indien
deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
5. Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle
inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor
de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient Klant voor
eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
– de door Fontein Tuinen tewerkgestelde personen op het
overeengekomen tijdstip toegang verkrijgen tot de locatie waar de
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en zij de
werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren.
Indien Fontein Tuinen dit noodzakelijk acht, dient Klant gelegenheid te
verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de
normale werkuren. Fontein Tuinen zal hiervan zoveel
mogelijk tijdig mededeling doen;
– de locatie geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden;
– er aansluitingsmogelijkheden zijn voor elektrische machines,
verlichting, verwarming, gas en water;
– alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de
montage/installatie aan de toepasselijke (overheids-)voorschriften te
voldoen;
– voor zover van toepassing: Fontein Tuinen tijdig kan beschikken over
de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en
vergunningen, alsmede over de door Klant in het kader van de
uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens;
– de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage.
6. Indien Klant niet heeft voldaan aan een van bovengenoemde verplichtingen,
dan heeft Fontein Tuinen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven van Fontein Tuinen bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst en oplevering
1. Fontein Tuinen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en
ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en
regelgeving.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft Fontein Tuinen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden. Zulks voor rekening van Klant.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden
uitgevoerd kan Fontein Tuinen de uitvoering van de onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten, totdat Klant de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de
feitelijke oplevering aan Klant. Fontein Tuinen kan bij oplevering een
handtekening van Klant verlangen.

Artikel 6. 1 Annulering
6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze
schadevergoeding verschuldigd van minimaal 25% van hetgeen de afnemer
bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij
het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het
percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%, indien de annulering
van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al
van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering, of een deel ervan indien het
een deellevering betreft, kan plaatsvinden.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen
1. Fontein Tuinen spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoeringsen
opleveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijnen. Klant kan
Fontein Tuinen derhalve niet verplichten binnen een bepaalde tijd op te
leveren, tenzij dit uitdrukkelijk met Klant is overeengekomen.
2. Het verzuim van Fontein Tuinen treedt niet eerder in dan nadat Klant Fontein
Tuinen schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een
redelijke termijn is vermeld waarbinnen Fontein Tuinen de overeenkomst
alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de
laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
3. Indien Fontein Tuinen voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is
van door Klant te verstrekken materialen en/of gegevens, vangen
uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat deze
materialen en/of gegevens door Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst en meerwerk
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te
wijzigen (waaronder mede begrepen wordt een aanvulling op de
overeenkomst), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd
overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs
worden verhoogd of verlaagd. Fontein Tuinen zal daarvan zoveel mogelijk
vooraf prijsopgaaf doen.
2. In geval van door Klant gewenste toevoegingen of veranderingen in het
overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor
rekening van Klant. Fontein Tuinen zal Klant tijdig informeren over de
noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij Klant deze
noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven
termijn van uitvoering worden gewijzigd. Klant aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is
Fontein Tuinen gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat Klant
akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de
werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren
van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van
Fontein Tuinen op en biedt voor Klant geen grond om de overeenkomst te
ontbinden.
4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Fontein Tuinen een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien nakoming van de gewijzigde
overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
5. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk, vinden behoudens het bepaalde
in de overige leden van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel
mogelijk schriftelijk vastgelegd.
6. Wijzigingen in de overeenkomst worden beschouwd respectievelijk als meerc.
q. minderwerk. Onder meerwerk wordt verstaan: alle werkzaamheden en
leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de
afnemer worden verlangd.
Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomen dat met instemming
van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

Artikel 9: Betaling en betalingsvoorwaarden
1. Fontein Tuinen is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of
enige andere zekerheid voor betaling van Klant te verlangen.
2. Onverminderd het in lid 1 gestelde geldt voor factuurbedragen tot € 2.250,=
excl. B.T.W. dat betaling binnen 14 dagen na oplevering dient plaats te
vinden. In het geval van factuurbedragen/opdrachten van € 2.250,00 tot
€ 5.000,00 excl. B.T.W. geldt dat 25% hiervan voor aanvang van de
werkzaamheden betaald moet worden, 50% binnen 14 dagen na
aanvang van de werkzaamheden en 25% binnen 14 dagen na
oplevering. Bij factuurbedragen/opdrachten boven € 5.000,00 excl.
B.T.W. dienen de te gebruiken materialen vooraf betaald te worden. De
rest van het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na oplevering betaald
zijn.
3. Betaling dient altijd binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de
factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Klant
niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4. Elke bevoegdheid van Klant, zijnde ondernemer, tot verrekening of
opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
5. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de
volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Klant is dan vanaf het
verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere
ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim
een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval
van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119
BW. Voor ondernemers is de rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex
art, 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien na aanmaning door Fontein Tuinen betaling alsnog uitblijft, is Fontein
Tuinen gerechtigd aan Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK)
ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het
bijbehorende Besluit.
7. Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de
eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant
uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Indien door Fontein Tuinen, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan
Klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de
nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
9. In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of
surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Fontein Tuinen op
Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding
1. Indien Klant één of meer van zijn verplichtingen (waaronder
betalingsverplichtingen) jegens Fontein Tuinen niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, is Fontein Tuinen gerechtigd – onverminderd alle overige
aan Fontein Tuinen toekomende rechten – de nakoming van zijn
verplichtingen jegens Klant op te schorten, totdat Klant alsnog volledig zijn
verplichtingen jegens Fontein Tuinen is nagekomen.
2. Indien bij Fontein Tuinen de gegronde vrees leeft dat Klant zijn verplichting
niet na zal kunnen komen, is Fontein Tuinen gerechtigd de op haar rustende
verplichting op te schorten. In dat geval geeft Fontein Tuinen Klant de
gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent
de nakoming van de op Klant rustende verplichting. Indien Klant hier niet
binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van Fontein Tuinen aan
voldoet, heeft Fontein Tuinen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen
opschortingsduur niet kan worden hervat, is Fontein Tuinen gerechtigd de
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke
verklaring aan Klant te ontbinden. Ingeval van ontbinding zijn de vorderingen
van Fontein Tuinen op Klant onmiddellijk opeisbaar.
Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen
opschortingsduur wordt hervat, is Klant gehouden eventuele uit deze
hervatting voortvloeiende kosten van Fontein Tuinen te vergoeden.
4. Voorts is Fontein Tuinen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden,
zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door
middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
– aan Klant (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het
faillissement van Klant wordt aangevraagd of Klant zelf zijn
faillissement aanvraagt, Klant aan zijn schuldeisers een (onderhands)
akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers
bijeenroept of indien met betrekking tot Klant (natuurlijk persoon)
toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering
natuurlijke personen.
– de onderneming van Klant wordt geliquideerd en/of de
ondernemingsactiviteiten van Klant feitelijk worden gestaakt of naar een
plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Fontein Tuinen in het kader van de overeenkomst geleverde
diensten en/of werken blijven eigendom van Fontein Tuinen totdat Klant alle
verplichtingen uit de met Fontein Tuinen gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
2. Door Fontein Tuinen geleverde diensten en/of werken die ingevolge lid 1 van
dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant is
niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten en/
of werken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht
mag worden om de eigendomsrechten van Fontein Tuinen veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Klant verplicht
om Fontein Tuinen daarvan op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Klant
zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan
Fontein Tuinen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Fontein Tuinen gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 12: Garantie
1. Fontein Tuinen zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en
werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende
normen worden uitgevoerd.
2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Fontein Tuinen te leveren zaken
en diensten moeten uitdrukkelijk met Klant zijn overeengekomen. De
garantieverplichting van Fontein Tuinen strekt zich niet verder uit dan tot de
uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen
kwaliteitsnormen.
3. Uitzondering op het in lid 2 van dit artikel geldt voor:
– beplanting: garantie gedurende 1 (één) groeiseizoen onder normale
groeiomstandigheden;
– bestrating: garantie gedurende 1 (één) maand.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan
of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Klant en/of door derden
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fontein Tuinen, Klant of
derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die
daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of
bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Klant komt evenmin
aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is
van omstandigheden waar Fontein Tuinen geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5. Ingeval door Klant terecht een beroep wordt gedaan op de
garantiebepalingen, zal Fontein Tuinen kosteloos zorgdragen voor herstel of
vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de
overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Fontein Tuinen.
Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen
van het in deze algemene voorwaarden opgenomen
aansprakelijkheidsartikel.
6. De garantie van Fontein Tuinen strekt zich niet verder uit dan de kosten van
de reparatie, herleving, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen/
plaatsen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het
betreffende gebrek.

Artikel 13: Klachten
1. Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Klant te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Bij constatering van gebreken of
tekortkomingen aan de geleverde zaken, dient Klant in overleg te treden met
Fontein Tuinen alvorens de geleverde zaken worden verwerkt of geplaatst.
De bewijslast ten aanzien van de geconstateerde gebreken of
tekortkomingen ligt bij Klant.
2. Klachten over de door of namens Fontein Tuinen verrichte werkzaamheden
dienen door Klant, zijnde consument, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen
twee maanden na ontdekking en door Klant, zijnde ondernemer, zo snel
mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking schriftelijk
per aangetekend schrijven te worden gemeld bij Fontein Tuinen. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming(en) te bevatten, zodat Fontein Tuinen in staat is adequaat te
reageren.
3. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Fontein Tuinen
geven Klant, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van Fontein Tuinen op te schorten.
4. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte
kleurafwijkingen van hout, stenen, cement e.d. Ook zijn er geen klachten
mogelijk over te gebruiken kunststoffen en metalen materialen (bijvoorbeeld
cortenstaal of aluminium en kunststof profielen of objecten).
5. Indien Fontein Tuinen een klacht gegrond acht, is Fontein Tuinen gerechtigd
de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de
klachten te (doen) verhelpen.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde
van Fontein Tuinen daardoor gevallen, integraal voor rekening van Klant.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien Fontein Tuinen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Fontein Tuinen gegeven
garanties aanvaardt Fontein Tuinen geen enkele aansprakelijkheid.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is Fontein Tuinen slechts
aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Fontein
Tuinen voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden
verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is nadrukkelijk
uitgesloten.
4. Klant is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter
voorkoming of beperking van de schade.
5. Indien Fontein Tuinen aansprakelijk is voor door Klant geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van Fontein Tuinen beperkt tot het factuurbedrag
voor de geleverde zaken en diensten. Voor zover in een voorkomend geval
nog niet aan Klant is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor
“factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of
gangbare tarief dat aan Klant in rekening zou worden gebracht voor de
verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
Sowieso is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door
de assuradeur van Fontein Tuinen in het voorkomende geval wordt
uitgekeerd.
6. Fontein Tuinen is jegens Klant, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk
voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op
enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen,
nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden,
die door Fontein Tuinen bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
ingeschakeld. Het in dit lid gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of
daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Fontein Tuinen. Een
reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt als één
schadegeval/gebeurtenis.
7. Klant dient Fontein Tuinen uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is
geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade
hiervoor aan te spreken.
8. In afwijking van lid 7 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1
jaar.
9. Fontein Tuinen is nimmer aansprakelijk voor schade aan bekabeling,
leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en
constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
10. Klant kan geen beroep doen op de garantie, noch Fontein Tuinen op andere
gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
11. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het
geleverde of de door of namens Fontein Tuinen verstrekte instructies,
adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
12. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
13. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Klant aan Fontein
Tuinen verstrekte gegevens;
14. door kalkvorming of verkleuring;
15. door aanwijzingen of instructies van of namens Klant;
16. doordat door of namens Klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of
bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van Fontein Tuinen;
17. door het niet aanslaan van beplanting (hergroei) tenzij anders
overeengekomen.
18. Voorts is Fontein Tuinen niet aansprakelijk indien een tekortkoming van
Fontein Tuinen het gevolg is van:
19. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
20. tekortschieten van hulppersonen;
21. transportmoeilijkheden;
22. brand en verlies van te leveren zaken;
23. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale
overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
24. gewelddadige of gewapende acties of
25. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in
apparatuur of programmatuur van Fontein Tuinen.
26. Klant is in de gevallen als opgesomd in de leden 10 en 11 van dit artikel
volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.
27. Klant vrijwaart Fontein Tuinen uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden
tot vergoeding van schade.

Artikel 15: Overmacht
1. Fontein Tuinen is niet aansprakelijk voor eventuele door Klant geleden
schade in geval van een tekortkoming die te wijten is aan een voorval dat niet
door schuld van Fontein Tuinen, noch krachtens wet, rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen aan Fontein Tuinen is toe te rekenen.
2. In geval van tijdelijke overmacht is Fontein Tuinen gerechtigd de termijnen
waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de
tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde
verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Klant (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat Klant recht heeft op
schadevergoeding, zulks onverminderd de
(betalings-)verplichtingen van Klant ter zake van het reeds door Fontein
Tuinen uitgevoerde deel van de overeenkomst.
3. In geval van blijvende overmacht is Fontein Tuinen gerechtigd de
overeenkomst met Klant door middel van een schriftelijke verklaring zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Fontein Tuinen is ter zake jegens
Klant niet aansprakelijk voor enige door Klant geleden schade, van welke
aard en omvang dan ook.
4. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog
en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen;
belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door Partijen
onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere
weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf
van Fontein Tuinen welke niet voor risico van Fontein Tuinen komen en de
omstandigheid dat Fontein Tuinen een prestatie van een derde, die van
belang is in verband met de door Fontein Tuinen te leveren prestatie, niet,
niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
5. Indien Fontein Tuinen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
kan voldoen, is Fontein Tuinen bevoegd het reeds verrichte deel,
respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te
factureren.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen Fontein Tuinen en Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de
plaats waar Fontein Tuinen is gevestigd, zij het dat Fontein Tuinen altijd de
bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in
de plaats waar Klant is gevestigd.
3. De consument is bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de
wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan
Fontein Tuinen. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat
Fontein Tuinen schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te
willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4. Indien Klant gevestigd is buiten Nederland, is Fontein Tuinen gerechtigd te
handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze –
de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de
staat waarin Klant gevestigd is.
5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten
1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komt aan Fontein Tuinen
het intellectuele eigendom toe op onder andere alle verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen (waaronder mede begrepen foto- en filmmateriaal), tekeningen
en schetsen. Deze dienen op eerste verzoek van Fontein Tuinen onverwijld
door de afnemer aan Fontein Tuinen te worden teruggegeven.
2. Het is de afnemer zonder schriftelijke toestemming van Fontein Tuinen
niet toegestaan om materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten
berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te
exploiteren of ten toon te stellen. Indien aan Fontein Tuinen het werk niet
wordt gegund, is het de afnemer niet toegestaan om het ontwerp zelf dan wel
door derden uit te (laten) voeren.
3. Fontein Tuinen is gerechtigd om beeldmateriaal van bij de afnemer
uitgevoerd werk te (laten) vervaardigen en deze voor commerciële
doeleinden te exploiteren.

Artikel 18 Voorwaarden doorgeven persoonlijke gegevens
1. Fontein Tuinen zal de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige
wijze en overeenkomstig de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving
verwerken.
2. Fontein Tuinen zal van (eventueel) door hem ten behoeve van de uitvoering
van de Werkzaamheden ingeschakelde onderaannemers (die tevens als
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken moeten worden aangemerkt) een
verklaring of overeenkomst verlangen die minimaal dezelfde waarborgen
biedt als verstrekt door middel van onderhavige overeenkomst.

Deze tuinen hebben wij reeds aangelegd

Aanleg Tuin Raalte Plan Salland II

Bekijk project
Ontwerp en aanleg voortuin in Raalte

Ontwerp en aanleg voortuin in Raalte

Bekijk project

Tuinrenovatie Hagenvoorde Raalte

Bekijk project

Tuinhuis met buitenkeuken in Raalte

Bekijk project

Aanleg speelse achtertuin in Raalte

Bekijk project

Project aangelegde stadstuin in Haarlem

Bekijk project

Project tuinrenovatie te Raalte aan de Twickel

Bekijk project

Aanleg complete tuin in Raalte – Salland 2

Bekijk project

Beplanting tuin in Nijverdal

Bekijk project
Border renovatie Raalte-Noord

Verhoogde border met natuurstenen stapelblokken in Raalte-Noord

Bekijk project
Pergola Deventer

Pergola van Douglas hout in Deventer

Bekijk project

Tuinrenovatie van onderhoudsvriendelijke tuin

Bekijk project
tuinaanleg appartementencomplex Nijverdal

Aanplant voortuin appartementen complex Nijverdal

Bekijk project

Tuinaanleg Stadshagen Zwolle

Bekijk project

Aanleg tuin in Wierden

Bekijk project

Kindvriendelijke tuin centrum Raalte

Bekijk project

Aanleg tuin en parkeervakken in Heeten

Bekijk project
Contact